ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1902/347


ต้นเรื่อง
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/347
ลงวันที่
23 มิถุนายน 2565
เรื่อง
ขอปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด