ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1902/734


ต้นเรื่อง
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/734
ลงวันที่
26 ตุลาคม 2563
เรื่อง
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด