รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1902/737


ต้นเรื่อง
สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/737
ลงวันที่
21 ตุลาคม 2563
เรื่อง
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนรัฐบาล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ