ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1902/780


ต้นเรื่อง
สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/780
ลงวันที่
21 ตุลาคม 2563
เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนอัตโนมัติของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด