ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 1902/819


ต้นเรื่อง
กองวิชาการและแผนงาน สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/819
ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด