รายละเอียดหนังสือ กท 1902/949


ต้นเรื่อง
สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902/949
ลงวันที่
13 มกราคม 2564
เรื่อง
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ