รายละเอียดหนังสือ กท 1905/37


ต้นเรื่อง
สำนักงานงบประมาณ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1905/37
ลงวันที่
18 มกราคม 2564
เรื่อง
การพิจารณาความเหมาะสมงบประมาณรายจ่ายประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ