รายละเอียดหนังสือ กท 1906/00240


ต้นเรื่อง
กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1906/00240
ลงวันที่
08 มกราคม 2564
เรื่อง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 ครั้งที่ 10
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ