รายละเอียดหนังสือ กท 1907/2194


ต้นเรื่อง
กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1907/2194
ลงวันที่
14 มกราคม 2564
เรื่อง
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ