รายละเอียดหนังสือ สอ.กทม. 2065/2565


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
สอ.กทม. 2065/2565
ลงวันที่
29 กันยายน 2565
เรื่อง
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัด
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ