รายละเอียดหนังสือ กท 4001/4021


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 4001/4021
ลงวันที่
08 กันยายน 2565
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มกรุงเทพกลาง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ