รายละเอียดหนังสือ กท 5507/3830


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 5507/3830
ลงวันที่
08 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ