ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ อว 6501.14/0836


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
อว 6501.14/0836
ลงวันที่
20 มีนาคม 2566
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตฝึกงาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด