รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 6601/5450


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 6601/5450
ลงวันที่
20 ตุลาคม 2563
เรื่อง
มารดาข้าราชการเสียชีวิต
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ