รายละเอียดหนังสือ กท 7910/7107


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 7910/7107
ลงวันที่
09 กันยายน 2565
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการ ''Smart Market พัฒนาเครือข่ายตลาดสินค้าชุมชน'' ของสำนักงานเขตสานไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ