รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 8101/4727


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 8101/4727
ลงวันที่
09 ตุลาคม 2563
เรื่อง
แจ้งบิดาของข้าราชการเสียชีวิต
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ