รายละเอียดหนังสือ อว 8717/1469


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
อว 8717/1469
ลงวันที่
29 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ