ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0400.1/ 920


ต้นเรื่อง
กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0400.1/ 920
ลงวันที่
18 ธันวาคม 2563
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด