รายละเอียดหนังสือ กท 1902 936


ต้นเรื่อง
สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 1902 936
ลงวันที่
25 ธันวาคม 2563
เรื่อง
แก้ไขหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ