สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 1529 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนมาก
กท 0601/10192
08 ตุลาคม 2564การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. ....สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
2ด่วนที่สุด
กท 0502/8429
15 ตุลาคม 2564การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3กท 0200/490112 ตุลาคม 2564ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
4กท 1305/531408 ตุลาคม 2564แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
5ด่วนที่สุด
กท 1305/5264
07 ตุลาคม 2564การงดจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
6กท 0407/136504 ตุลาคม 2564แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7กท 0406/537712 ตุลาคม 2564ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8ด่วนที่สุด
กท 0406/ก.ก. 009
12 ตุลาคม 2564ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยกา่รเลือกตั้งสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
9ด่วนที่สุด
กท 1505/2553
11 ตุลาคม 2564การจ้างงานคนพิการสำนักงานสวัสดิการสังคม
สำนักพัฒนาสังคม
10ด่วนที่สุด
กท 0401/3010
08 ตุลาคม 2564เสนอชื่อข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์เพื่อการเพิ่มผลิตภาพภาครัฐขององค์การเพิ่มผลผลิตแก่งเอเชีย (เอพีโอ)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร