หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 573 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 41
18 พฤษภาคม 2565ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนที่สุด
กท 0406/553
09 พฤษภาคม 2565ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3ด่วนที่สุด
กท 0706/847
12 พฤษภาคม 2565ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลกกองสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย
4ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 40
17 พฤษภาคม 2565กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นางบุญมี ชีนิมิตร มารดานายสัญญา ชีนิมิตรสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ด่วนที่สุด
กท 0401/1667
11 พฤษภาคม 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization - APO)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนที่สุด
กท 0409/314
12 พฤษภาคม 2565บิดา นางกนกพรรณ ธีระคำศรี ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรมกองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7ด่วนที่สุด
กท 1207/869
11 พฤษภาคม 2565ขอรับการสนับสนุนการจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
8ด่วนที่สุด
กท 0304/702
11 พฤษภาคม 2565ขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดทำมาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) และปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างกรุงเทพมหานครกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
9ด่วนที่สุด
กท 0407/664
03 พฤษภาคม 2565แจ้งการเปิดตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบระหว่างกาลสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 38
10 พฤษภาคม 2565ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร