หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 409 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0502/8429
15 ตุลาคม 2564การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
2ด่วนที่สุด
กท 1305/5264
07 ตุลาคม 2564การงดจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
3ด่วนที่สุด
กท 0406/ก.ก. 009
12 ตุลาคม 2564ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการอำนวยกา่รเลือกตั้งสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4ด่วนที่สุด
กท 1505/2553
11 ตุลาคม 2564การจ้างงานคนพิการสำนักงานสวัสดิการสังคม
สำนักพัฒนาสังคม
5ด่วนที่สุด
กท 0401/3010
08 ตุลาคม 2564เสนอชื่อข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์เพื่อการเพิ่มผลิตภาพภาครัฐขององค์การเพิ่มผลผลิตแก่งเอเชีย (เอพีโอ)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนที่สุด
กท 0501/1874
04 ตุลาคม 2564แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
7ด่วนที่สุด
กท 0501/1887
12 ตุลาคม 2564ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 2/2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
8ด่วนที่สุด
กท 0701/8298
05 ตุลาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
9ด่วนที่สุด
กท 0404/ว.269
06 ตุลาคม 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 157
04 ตุลาคม 2564การพิจารณาทบทวนรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร