หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 351 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0404/6540
27 กรกฎาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 101
23 กรกฎาคม 2564การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3ด่วนที่สุด
กท 0701/5470
16 กรกฎาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
4ด่วนที่สุด
นร 1019.2/28
16 กรกฎาคม 2564พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ด่วนที่สุด
กท 1201/1375
15 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
6ด่วนที่สุด
กท 0501/0855
15 กรกฎาคม 2564ข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
7ด่วนที่สุด
กท 0701/5252
09 กรกฎาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่35)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
8ด่วนที่สุด
กท 1305/3288
08 กรกฎาคม 2564ซ้อมความเข้าใจการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
9ด่วนที่สุด
กท 1305/3240
06 กรกฎาคม 2564ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 8สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
10ด่วนที่สุด
กท 1201/1300
07 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 428. in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException() #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366