หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 809 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 66
17 มีนาคม 2566ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถราชการที่จอดบนบริเวณลานคนเมืองสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนที่สุด
อว 6501.14/0836
09 มีนาคม 2566ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตฝึกงานสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3ด่วนที่สุด
กท 0302/560
10 มีนาคม 2566ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
4ด่วนที่สุด
กท 0401/979
15 มีนาคม 2566โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ด่วนที่สุด
กท 0406/1339
13 มีนาคม 2566ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมืองสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 56
14 มีนาคม 2566การสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7ด่วนที่สุด
กท 1101/1418
10 มีนาคม 2566การมอบหมายภารกิจรณรงค์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2023)"สำนักงานเลขานุการ
สำนักสิ่งแวดล้อม
8ด่วนที่สุด
กท 1305/1339
09 มีนาคม 2566การกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
9ด่วนที่สุด
กท 0302/541
08 มีนาคม 2566ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลสิงคโปร์หลักสูตร Sustainable Financing of Citiesกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
10ด่วนที่สุด
กท 1102/1318
08 มีนาคม 2566ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนมีนาคม 2566กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม