หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 268 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0406/ว 44
05 เมษายน 2564เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้องสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนที่สุด
กท 0403/1958
08 เมษายน 2564แจ้งยกเลิกการเคลื่อนย้ายรถยนต์ราชการ (รถตู้หลังคาสูง)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3ด่วนที่สุด
กท 0404/3019
07 เมษายน 2564ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4ด่วนที่สุด
กท 1207/0757
07 เมษายน 2564ขอแจ้งยกเลิกการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
5ด่วนที่สุด
กท 0401/919
02 เมษายน 2564โครงการฝึกอบรม 20-IN-97-GE-TRC-A: Training Course on Critical Big Data Analytics to Drive Productivityสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนที่สุด
กท 1303/1631
26 มีนาคม 2564ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินกองการเงิน
สำนักการคลัง
7ด่วนที่สุด
กท 0708/2255
30 มีนาคม 2564การสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
8ด่วนที่สุด
กท 0408/1625
29 มีนาคม 2564การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHFสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
9ด่วนที่สุด
กท 0401/776
23 มีนาคม 2564ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) ประจำปี 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนที่สุด
กท 0200/1142
23 มีนาคม 2564ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร