หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 213 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0708/225
15 มกราคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
2ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 12
19 มกราคม 2564กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 277
18 มกราคม 2564การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายชลอ ธรรมศิริ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร และอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4ด่วนที่สุด
กท 0501/120
15 มกราคม 2564ขอเชิญร่วมทำบุญฯสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5ด่วนที่สุด
กท 0708/186
12 มกราคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
6ด่วนที่สุด
กท 0708/184
12 มกราคม 2564การดำเนินการตตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดขของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
7ด่วนที่สุด
กท 0406/23
12 มกราคม 2564เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8ด่วนที่สุด
กท 0303/45
12 มกราคม 2564การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
9ด่วนที่สุด
กท 0406/12
06 มกราคม 2564เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนที่สุด
กท 0501/2597
30 ธันวาคม 2563คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล