หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนที่สุด"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 1062 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 30
29 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมครบรอบ 49 ปีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนที่สุด
กท 0200/1322
28 มีนาคม 2567แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 28
21 กุมภาพันธ์ 2567ขอแจ้งเลื่อนการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4ด่วนที่สุด
กท 0200/1212
22 กุมภาพันธ์ 2567ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
5ด่วนที่สุด
กท 1207/459
21 กุมภาพันธ์ 2567การสนับสนุนการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
6ด่วนที่สุด
กท 0303/1262
21 กุมภาพันธ์ 2567โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักสูตรการเสริมสร้างจริยธรรมและองค์กรคุณธรรมกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 26
21 กุมภาพันธ์ 2567รายงานผลการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8ด่วนที่สุด
กท 0200/1148
20 กุมภาพันธ์ 2567ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารหรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
9ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 25
19 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนที่สุด
กท 0307/675
30 มกราคม 2567การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร