หนังสือเวียนเมื่อวาน


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 5 ของรายการทั้งหมด 5 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0404/1027819 ตุลาคม 2563การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2กท 0501/205620 ตุลาคม 2563การดูแลและป้องกันทรัพย์สินภายในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3ด่วนที่สุด
กท 0502/1452
19 ตุลาคม 2563การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4กท 0602/1108714 ตุลาคม 2563หนังสือแสดงการยอมรับ/ต่ออายุการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
สำนักการแพทย์
5กท 6601/545016 ตุลาคม 2563มารดาข้าราชการเสียชีวิตสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล