หนังสือเวียนเมื่อวาน


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 6 ของรายการทั้งหมด 6 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0502/164926 พฤศจิกายน 2563สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
2กท 0403/ว 18326 พฤศจิกายน 2563ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ. 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3กท 0403/ว 18226 พฤศจิกายน 2563ประกาศกรมศิลปากรสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4กท 0501/226026 พฤศจิกายน 2563ขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้แทนในการจัดการแข่งขันกีฬา สยป. เกมส์ ครั้งที่ 3สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5กท 0404/1140025 พฤศจิกายน 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6กท 1305/755724 พฤศจิกายน 2563บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง