หนังสือเวียนเมื่อวาน


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 5 ของรายการทั้งหมด 5 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0707/7279
14 กันยายน 2563การตรวจคัดกรองในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบคัดกรอง COVID-19กองการพยาบาลสาธารณสุข
สำนักอนามัย
2กท 0502/129918 กันยายน 2563ความคืบหน้าโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 137
17 กันยายน 2563พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4กท 0408/453714 กันยายน 2563ขอให้จัดส่งรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5กท 0502/128816 กันยายน 2563การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล