หนังสือเวียนเมื่อวาน


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 4 ของรายการทั้งหมด 4 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 1902/ว 25023 กันยายน 2565การดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2อว 8717/146921 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงานสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3อว 8717/147321 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงานสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4สอ.กทม. 2065/256526 กันยายน 2565การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัดสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล