กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 1309 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0403/ว10226 กรกฎาคม 2564การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนที่สุด
กท 0404/6540
27 กรกฎาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3กท 0401/125922 กรกฎาคม 2564การดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 101
23 กรกฎาคม 2564การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5กท 1305/156322 กรกฎาคม 2564ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
6กท 0403/ว10023 กรกฎาคม 2564แจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7กท 0501/130816 กรกฎาคม 2564ขอเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
8กท 0904/อ.219714 กรกฎาคม 2564การโอนวัสดุ จำนวน 23 รายการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
สำนักการโยธา
9กท 0403/ว 9621 กรกฎาคม 2564การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนที่สุด
กท 0701/5470
16 กรกฎาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย