กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 3970 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 30
29 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมครบรอบ 49 ปีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนที่สุด
กท 0200/1322
28 มีนาคม 2567แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3กท 1305/97327 กุมภาพันธ์ 2567สำนักงานศาลปกครองขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
4กท 0403/ว 2923 กุมภาพันธ์ 2567ขอความร่วมมือหน่วยงาน / ส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดำเนินการตามประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5กท 0404/255523 กุมภาพันธ์ 2567โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 28
21 กุมภาพันธ์ 2567ขอแจ้งเลื่อนการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7กท 0501/033623 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมเติมเต็ม หัวข้อ "ทิศทางเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการพัฒนาภาครัฐ"สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
8กท 0501/033523 กุมภาพันธ์ 2567ขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการรักษาการในตำแหน่งสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
9คบท.ว 024/256712 กุมภาพันธ์ 2567ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ " ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ " และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
10กท 3000/49923 กุมภาพันธ์ 2567ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร