กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 2094 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0401/175017 พฤษภาคม 2565ประชาสัมพันธ์โครงการ BMA TDI Channel ; Learning Anytime Anywhere ของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2กท 0405/297518 พฤษภาคม 2565การประชาสัมพันธ์โครงการย่อหลักกฎหมายน่ารู้สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3กท 1303/238417 พฤษภาคม 2565ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด"กองการเงิน
สำนักการคลัง
4ด่วนมาก
กท 0901/1116
17 พฤษภาคม 2565บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักการโยธา
5ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 41
18 พฤษภาคม 2565ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6กท 1307/233912 พฤษภาคม 2565สอบถามปัญหาอุปสรรคการเบิก - จ่ายพัสดุกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
7ด่วนที่สุด
กท 0406/553
09 พฤษภาคม 2565ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8กท 1307/211303 พฤษภาคม 2565ข้อหารือการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
9กท 1305/232711 พฤษภาคม 2565บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
10กท 0408/220512 พฤษภาคม 2565ขอประชาสัมพันธ์โครงการ BMA Dashboard ติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวของ กทม. ในหน้าเดียวสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร