หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 100 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนมาก
กท 0307/ว 60
19 มีนาคม 2567ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
2ด่วนมาก
กท 0404/1280
26 มกราคม 2567ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3ด่วนมาก
กท 1102/773
24 มกราคม 2567ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนมกราคม 2567กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
4ด่วนมาก
กท 0303/280
16 มกราคม 2567การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Seminar on Knowledge - based Economy and City Competitiveness - Net Zero and Sustainable Developmentกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
5ด่วนมาก
กท 0404/726
09 มกราคม 2567ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนมาก
กท 0305/5976
13 ธันวาคม 2566การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กองทะเบียนประวัติข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7ด่วนมาก
กท 0303/5528
20 พฤศจิกายน 2566ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center 2)กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
8ด่วนมาก
กท 0404/14264
09 พฤศจิกายน 2566ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
9ด่วนมาก
สพท. 47/2566
25 กันยายน 2566การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
10ด่วนมาก
สพท. 48/2566
25 กันยายน 2566การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล