หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 53 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนมาก
กท 0901/1116
17 พฤษภาคม 2565บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักการโยธา
2ด่วนมาก
กท 0306/ว 102
27 พฤษภาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3ด่วนมาก
กท 0404/ว.62
28 กุมภาพันธ์ 2565รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4ด่วนมาก
กท 0404/12503
23 ธันวาคม 2564ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ด่วนมาก
กท 0502/8685
30 พฤศจิกายน 2564การรายงานผลงานที่สำคัญเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี 2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
6ด่วนมาก
กท 0401/3274
12 พฤศจิกายน 2564หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7ด่วนมาก
กท 0502/8558
08 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
8ด่วนมาก
กท 0401/3203
04 พฤศจิกายน 2564ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 17 (ยธก.17)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
9ด่วนมาก
กท 0404/10568
03 พฤศจิกายน 2564ผลการคัดเลือกกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนมาก
กท 1307/6240
01 พฤศจิกายน 2564ขอสอบถามความต้องการใช้ทรัพย์สิน 2 รายการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง