หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 64 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนมาก
กท 0409/830
22 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรุงเทพมหานครกองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
2ด่วนมาก
กท 0306/1943
19 กันยายน 2565การสมัครสมาชิกชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริตกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3ด่วนมาก
กท 0510/ 528
24 สิงหาคม 2565การมอบหมายภารกิจแก่ส่วนราชการสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการขับเคลือนนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4ด่วนมาก
กท 0302/1663
18 สิงหาคม 2565สำรวจข้อมูลความสนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
5ด่วนมาก
กท 0404/7932
15 สิงหาคม 2565รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนมาก
กท 0306/ว 197
10 สิงหาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7ด่วนมาก
กท 0404/7842
10 สิงหาคม 2565แจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8ด่วนมาก
กท 0302/1309
01 กรกฎาคม 2565ขอส่งคู่มือกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2565กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
9ด่วนมาก
กท 0401/2343
21 มิถุนายน 2565การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนมาก
กท 0302/1072
06 มิถุนายน 2565ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Development of Local Governments for Sustainable and Carbon - neutral Urban Development กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร