หนังสือเวียน ระดับ "ด่วนมาก"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 41 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนมาก
กท 0601/10192
08 ตุลาคม 2564การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. ....สำนักงานเลขานุการ
สำนักการแพทย์
2ด่วนมาก
กท 0404/7686
31 สิงหาคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3ด่วนมาก
กท 0302/1326
31 สิงหาคม 2564สำรวจข้อมูลความสนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
4ด่วนมาก
กท 0501/1391
05 สิงหาคม 2564แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5ด่วนมาก
กท 0406/198
29 กรกฎาคม 2564เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้องสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนมาก
กท 0302/1110
15 กรกฎาคม 2564ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลอินเดียกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7ด่วนมาก
กท 0306/1112
15 กรกฎาคม 2564แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
8ด่วนมาก
กท 0200/2901
29 มิถุนายน 2564ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสืบค้นและติดตามหนังสือราชการที่เสนอผู้บริหารสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
9ด่วนมาก
กท 0404/ว. 160
17 มิถุนายน 2564รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10ด่วนมาก
กท 0404/1953
09 มิถุนายน 2564การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร