หนังสือเวียน ระดับ "ด่วน"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 4 ของรายการทั้งหมด 4 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วน
กท 0302/2221
30 ธันวาคม 2563การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานครกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
2ด่วน
กท 0303/1736
15 ตุลาคม 2563เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3ด่วน
กท 0410/0858
31 สิงหาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์สำนักงานการต่างประเทศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4ด่วน
กท 1803/806
25 พฤษภาคม 2563การประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย