หนังสือเวียน ระดับ "ด่วน"


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 9 ของรายการทั้งหมด 9 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วน
กท 1102/6961
08 พฤศจิกายน 2566ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
2ด่วน
กท 0706/6781
12 กรกฎาคม 2565ประชาสัมพันธ์การให้บริการมุมนมแม่กองสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย
3ด่วน
กท 0503/419
10 สิงหาคม 2564กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4ด่วน
กท 0503/364
06 กรกฎาคม 2564ขอให้พิจารณากระบวนการประสานการถ่ายโอนภารกิจกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5ด่วน
กท 0401/874
30 มีนาคม 2564หลักสูตรการเสริมสร้างสมดุลชีวิตของบุคลากรกรุงเทพมหานครสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วน
กท 0302/2221
30 ธันวาคม 2563การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับกรุงเทพมหานครกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
7ด่วน
กท 0303/1736
15 ตุลาคม 2563เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
8ด่วน
กท 0410/0858
31 สิงหาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์สำนักงานการต่างประเทศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
9ด่วน
กท 1803/806
25 พฤษภาคม 2563การประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 428. in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException() #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366