กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 500 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0707/7279
14 กันยายน 2563การตรวจคัดกรองในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยระบบคัดกรอง COVID-19กองการพยาบาลสาธารณสุข
สำนักอนามัย
2กท 0502/129918 กันยายน 2563ความคืบหน้าโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 137
17 กันยายน 2563พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4กท 0408/453714 กันยายน 2563ขอให้จัดส่งรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5กท 0502/128816 กันยายน 2563การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
6กท 1102/428015 กันยายน 2563ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนกันยายน 2563กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
7กท 0403/ว 13917 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8กท 0301/157215 กันยายน 2563รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
9กท 0501/176016 กันยายน 2563ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
10กท 0403/582815 กันยายน 2563การจัดกลุ่มข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร