กองสารสนเทศภูมิศาสตร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 1704 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0304/1977
02 ธันวาคม 2564การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
2กท 0303/198202 ธันวาคม 2564การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3กท 0706/1053102 ธันวาคม 2564ขั้นตอนการขอรับชุดตรวจโควิด - 19 Antigen Test Kit (ATK)กองสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย
4กท 1803/162626 พฤศจิกายน 2564ขอส่งประกาศกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5กท 0403/ว 18507 ธันวาคม 2564การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6ด่วนที่สุด
กท 0406/6340
03 ธันวาคม 2564ขอรับการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7ด่วนที่สุด
กท 0406/6327
03 ธันวาคม 2564ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8กท 1302/780830 พฤศจิกายน 2564ร่างสัญญาเช่าทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจำนวน 6 ฉบับกองรายได้
สำนักการคลัง
9กท 0501/234707 ธันวาคม 2564การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัดสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
10ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 184
01 ธันวาคม 2564การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร