กองสารสนเทศภูมิศาสตร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 697 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0905/315126 พฤศจิกายน 2563ขอความร่วมมือกำชับเจ้าหน้าที่ห้ามนำรถยนต์จอดบริเวณลานด้านหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสำนักงานออกแบบ
สำนักการโยธา
2ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 185
27 พฤศจิกายน 2563รายงานผลการประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3กท 0501/226626 พฤศจิกายน 2563แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4กท 0502/164926 พฤศจิกายน 2563สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5กท 0403/ว 18326 พฤศจิกายน 2563ร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย พ.ศ. 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
6กท 0403/ว 18226 พฤศจิกายน 2563ประกาศกรมศิลปากรสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
7กท 0501/226026 พฤศจิกายน 2563ขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้แทนในการจัดการแข่งขันกีฬา สยป. เกมส์ ครั้งที่ 3สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
8กท 0404/1140025 พฤศจิกายน 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
9กท 1305/755724 พฤศจิกายน 2563บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
10ด่วนที่สุด
กท 1703/2689
23 พฤศจิกายน 2563ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครสำนักงานภูมิสารสนเทศ
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง