หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 940 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0303/27518 กุมภาพันธ์ 2564การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
2กท 0501/41919 กุมภาพันธ์ 2564ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ " ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ " และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3กท 0501/41625 กุมภาพันธ์ 2564ขอเชิญประชุมคณะทำงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมฯสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4กท 0401/51124 กุมภาพันธ์ 2564หลักสูตรการฝึกอบรม Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5ด่วนที่สุด
กท 0501/408
24 กุมภาพันธ์ 2564แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการงานด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
6กท 1303/106522 กุมภาพันธ์ 2564ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกองการเงิน
สำนักการคลัง
7กท 1305/94918 กุมภาพันธ์ 2564ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
8กท 0303/27217 กุมภาพันธ์ 2564การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
9กท 0409/15019 กุมภาพันธ์ 2564ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 401/2564 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 402/2564กองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10กท 0409/15119 กุมภาพันธ์ 2564รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2กองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 428. in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException() #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366