หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 405 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1ด่วนที่สุด
กท 0200/3059
05 สิงหาคม 2563ขอส่งระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2563สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2กท 0301/131503 สิงหาคม 2563ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2563กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3กท 0404/732403 สิงหาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4กท 0406/51503 สิงหาคม 2563การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
5กท 1305/378531 กรกฎาคม 2563แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
6กท 0100/145831 กรกฎาคม 2563ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
7กท 0403/ว 11504 สิงหาคม 2563แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8ด่วนที่สุด
กท 0701/6115
03 สิงหาคม 2563ประกาศกรถรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13 )สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
9กท 0502/104231 กรกฎาคม 2563แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและดูแลระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
10กท 0702/576420 กรกฎาคม 2563ส่งหนังสือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำนักอนามัย

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 428. in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php:366 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\base\ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException() #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\d_doc\vendor\yiisoft\yii2\web\Response.php on line 366