สำนักงานเลขานุการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 101 - 110 ของรายการทั้งหมด 942 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
101ด่วนมาก
กท 0404/782
26 มกราคม 2564รับสมัครเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
102ด่วนที่สุด
กท 0401/233
25 มกราคม 2564ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
103กท 1305/39420 มกราคม 2564หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
104กท 0403/83626 มกราคม 2564ปิดใช้งานห้องสร้างเสริมสุขภาพชั่วคราวสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
105กท 0404/73425 มกราคม 2564ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
106ด่วนที่สุด
กท 0501/177
25 มกราคม 2564ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1/2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
107กท 0409/5318 มกราคม 2564ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายรัฐมนตรี และสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยกองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
108ด่วนที่สุด
กท 0501/0175
25 มกราคม 2564ขอแจ้งกำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
109กท 1305/35619 มกราคม 2564ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปปัญญาสระแก้วขอความอนุเคราะห์ในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ครอบครัวคนพิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
110กท 1305/30915 มกราคม 2564แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง