กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 612 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41กท 0501/195306 ตุลาคม 2563สรุปประเด็นการมอบหมายงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
42กท 0409/99502 ตุลาคม 2563ขอส่งคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2063/2563 และคำสั่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 13/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563กองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
43กท 0501/195805 ตุลาคม 2563เชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียน จากสาเหตุบ้านเกิดอัคคีภัยสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
44กท 0304/165029 กันยายน 2563การกำหนดสายงานเพิ่มเติมในบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
45กท 0403/ว 16205 ตุลาคม 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
46ด่วนที่สุด
กท 0501/1946
05 ตุลาคม 2563บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
47กท 0404/755730 กันยายน 2563ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
48ด่วนที่สุด
กท 0406/706
02 ตุลาคม 2563การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
49กท 1307/484425 กันยายน 2563รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้รถและเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2562-2563กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
50กท 0407/107230 กันยายน 2563ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร