กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 2459 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41ด่วนมาก
กท 0306/1943
19 กันยายน 2565การสมัครสมาชิกชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร องค์กรพอเพียงต้านทุจริตกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
42กท 0403/ว 11116 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
43กท 1305/502514 กันยายน 2565บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
44กท 1102/529914 กันยายน 2565ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร2 ประจำเดือนกันยายน 2565กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
45ด่วนที่สุด
กท 0501/1824
16 กันยายน 2565ขอเชิญรับฟังบรรยายชี้แจงแนวทางการรายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
46ด่วนที่สุด
กท 0200/5294
12 กันยายน 2565ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
47คทง 35/256513 กันยายน 2565ขอเชิญรับฟังบรรยายการให้ความรู้การถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครและชี้แจงแนวทางการรายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
48กท 1902/ว 37008 กันยายน 2565การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนรัฐบาลสำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
49ด่วนที่สุด
กท 0404/9120
12 กันยายน 2565ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
50กท 0405/582807 กันยายน 2565การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร