กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 2292 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11ด่วนที่สุด
กท 0404/7306
26 กรกฎาคม 2565ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
12ด่วนที่สุด
กท 0502/0894
27 กรกฎาคม 2565การเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
13กท 0200/371522 กรกฎาคม 2565สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ 4 ณ สำนักงานเขตบางบอนสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
14ด่วนที่สุด
กท 1207/1452
22 กรกฎาคม 2565การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
15กท 0401/273022 กรกฎาคม 2565ประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านระบบ DG Learning Portal ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
16ด่วนที่สุด
กท 0404/7178
22 กรกฎาคม 2565ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
17ด่วนที่สุด
กท 0501/1394
25 กรกฎาคม 2565ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 5/2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
18กท 0406/428722 กรกฎาคม 2565ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
19ด่วนที่สุด
กท 0200/3687
22 กรกฎาคม 2565ข้อสั่งการจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
20กท 0501/138125 กรกฎาคม 2565การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล