กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 401 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61กท 5203/426414 กรกฎาคม 2563บิดาข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
62กท 1102/328513 กรกฎาคม 2563ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
63กท 0501/132715 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
64ด่วนที่สุด
กท 0404/6634
14 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
65กท 0404/46513 กรกฎาคม 2563การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
66กท 0404/656110 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
67ด่วนที่สุด
กท 0401/2325
13 กรกฎาคม 2563ทุนโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
68ด่วนที่สุด
กท 0501/1211
29 มิถุนายน 2563คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
69กท 0403/ว 10210 กรกฎาคม 2563ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
70กท 0304/115703 กรกฎาคม 2563การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร