กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน


แสดงข้อมูลรายการที่ 121 - 130 ของรายการทั้งหมด 951 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
121ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 277
18 มกราคม 2564การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายชลอ ธรรมศิริ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร และอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
122กท 1305/28514 มกราคม 2564การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
123กท 0501/13718 มกราคม 2564บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
124กท 0405/26314 มกราคม 2564ขอส่งสำเนาร่างสัญญาจ้างผู้ให้บริการศูนย์ กทม. 1555 ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบแล้วเพื่อเวียนแจ้งให้ทราบสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
125กท 0405/212 มกราคม 2564ขอส่งแบบสัญญาที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเวียนแจ้งให้ทราบสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
126กท 1305/21112 มกราคม 2564แจ้งการใช้งาน "รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา" ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อการกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
127กท 1305/21212 มกราคม 2564แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ขข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
128กท 1905/3714 มกราคม 2564การพิจารณาความเหมาะสมงบประมาณรายจ่ายประะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
129กท 0301/5513 มกราคม 2564ขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายในมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
130ด่วนที่สุด
กท 0501/120
15 มกราคม 2564ขอเชิญร่วมทำบุญฯสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล