กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 2466 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81กท 0403/ว 9906 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมกุศลทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ จ.สระบุรีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
82กท 0403/ว 9706 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
83กท 0403/ว 9606 กันยายน 2565ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศลเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
84กท 0403/ว 95606 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ของกรมการขนส่งทางบกสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
85กท 0502/107802 กันยายน 2565แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
86กท 1307/437630 สิงหาคม 2565สำรวจความต้องการเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบขาว-ดำ ทดแทนเครื่องเดิมกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
87กท 0303/176629 สิงหาคม 2565สรุปการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใต้หัวข้อ "วัยรุ่นสร้างเมือง"กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
88กท 0502/107402 กันยายน 2565ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
89กท 1803/ว 19308 สิงหาคม 2565สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารจัดการงานด้านสาธารณภัยสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
90กท 0501/168802 กันยายน 2565ขอส่งประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล