กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 4026 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71คบท.ว 024/256712 กุมภาพันธ์ 2567ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ " ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ " และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
72กท 3000/49923 กุมภาพันธ์ 2567ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
73ด่วนที่สุด
กท 0200/1212
22 กุมภาพันธ์ 2567ขอส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
74ด่วนที่สุด
กท 1207/459
21 กุมภาพันธ์ 2567การสนับสนุนการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
75กท 0301/122119 กุมภาพันธ์ 2567ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2567กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
76ด่วนที่สุด
กท 0303/1262
21 กุมภาพันธ์ 2567โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักสูตรการเสริมสร้างจริยธรรมและองค์กรคุณธรรมกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
77กท 0303/120216 กุมภาพันธ์ 2567ชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มรสมรรถนะหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
78ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 26
21 กุมภาพันธ์ 2567รายงานผลการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
79ด่วนที่สุด
กท 0200/1148
20 กุมภาพันธ์ 2567ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารหรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2567สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
80กท 0605/202916 กุมภาพันธ์ 2567การตรวจสุขภาพข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2567โรงพยาบาลกลาง
สำนักการแพทย์