กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 838 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71ด่วนที่สุด
กท 1305/8542
23 ธันวาคม 2563การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
72กท 0501/258929 ธันวาคม 2563ข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
73กท 0303/213321 ธันวาคม 2563ผลการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
74ด่วนที่สุด
กท 1001/4185
28 ธันวาคม 2563บิดาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักการระบายน้ำ
75กท 0501/258028 ธันวาคม 2563บิดาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก ถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
76ด่วนที่สุด
กท 1207/2593
28 ธันวาคม 2563ขอยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
77ด่วนที่สุด
กท 0701/9817
23 ธันวาคม 2563ขอส่งสำเนาหนังสือวิทยุสำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
78กท 0404/1247324 ธันวาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
79กท 0404/1238323 ธันวาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
80ด่วนที่สุด
กท 0701/9819
23 ธันวาคม 2563ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย