กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 1 - 10 ของรายการทั้งหมด 2441 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
1กท 0502/120029 กันยายน 2565ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
2กท 0304/202428 กันยายน 2565มาตรการบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570)กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3กท 1902/ว 25023 กันยายน 2565การดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
4อว 8717/146921 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงานสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5อว 8717/147321 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงานสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
6สอ.กทม. 2065/256526 กันยายน 2565การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.จำกัดสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
7ด่วนที่สุด
กท 0403/ว119
27 กันยายน 2565การประชุมชี้แจงการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
8ด่วนมาก
กท 0409/830
22 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรุงเทพมหานครกองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
9กท 0404/969326 กันยายน 2565ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
10กท 0501/190127 กันยายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครัั้งที่ 6/2565สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล