กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 91 - 100 ของรายการทั้งหมด 822 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
91ด่วนที่สุด
กท 0306/2154
23 ธันวาคม 2563การรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. ..กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
92ด่วนที่สุด
กท 0200/908
22 ธันวาคม 2563ขอให้ทบทวนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
93กท 0501/243023 ธันวาคม 2563ขอความร่วมมือส่งรายชื่อข้าราชการรักษาการในตำแหน่งสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
94กท 0405/754018 ธันวาคม 2563การเร่งรัดร่างกฎหมายของรัฐบาลสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
95กท 0405/753818 ธันวาคม 2563การปรับปรุงแนวทางการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแปลกฎหมายและตรวจสอบรับรองคำแปลกฎหมายสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
96กท 1307/832918 ธันวาคม 2563รายงานการใช้น้ำมันเชืิ้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของหน่วยงานกรุงเทพมหานครกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
97ด่วนที่สุด
กท 1305/8316
18 ธันวาคม 2563การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
98กท 1305/830417 ธันวาคม 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบา่ลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
99กท 1305/830717 ธันวาคม 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
100ด่วนที่สุด
กท 0401/4165
21 ธันวาคม 2563ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 76 และรุ่นที่ 77สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร