กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 2442 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนที่สุด
กท 0200/5568
20 กันยายน 2565ขอส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20/2565สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
32กท 0904/อ 324116 กันยายน 2565เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
สำนักการโยธา
33กท 0303/196220 กันยายน 2565การสำรวจความคิดเห็นในการจ้างงานผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
34ด่วนที่สุด
กท 0502/1157
21 กันยายน 2565ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2565 ของ สศช.กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
35กท 0403/ว11320 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
36กท 0403/ว11220 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
37กท 0401/359112 กันยายน 2565แผนดำเนินการในการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
38กท 0401/359613 กันยายน 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 18 (ยธก.18)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
39กท 0401/359012 กันยายน 2565หลักสูตรการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
40กท 1001/308216 กันยายน 2565ขอรับบริจาคโลหิตสำนักงานเลขานุการ
สำนักการระบายน้ำ