กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 41 - 50 ของรายการทั้งหมด 2441 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
41กท 0403/ว 11116 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
42กท 1305/502514 กันยายน 2565บัญชีนวัตกรรมไทย และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
43กท 1102/529914 กันยายน 2565ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลกรุงเทพมหานคร2 ประจำเดือนกันยายน 2565กองนโยบายและแผนงาน
สำนักสิ่งแวดล้อม
44ด่วนที่สุด
กท 0200/5294
12 กันยายน 2565ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
45กท 1902/ว 37008 กันยายน 2565การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนรัฐบาลสำนักงานงบประมาณ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
46ด่วนที่สุด
กท 0404/9120
12 กันยายน 2565ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
47กท 0405/582807 กันยายน 2565การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528สำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
48ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 108
12 กันยายน 2565พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
49กท 0403/ ว 10709 กันยายน 2565ขอเชิญร่วอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
50กท 0403/ว 10609 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนที่พ้นโทษจากเรือนจำสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร