กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 61 - 70 ของรายการทั้งหมด 392 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
61กท 0501/132715 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
62ด่วนที่สุด
กท 0404/6634
14 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
63กท 0404/46513 กรกฎาคม 2563การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
64กท 0404/656110 กรกฎาคม 2563ส่งสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
65ด่วนที่สุด
กท 0401/2325
13 กรกฎาคม 2563ทุนโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
66ด่วนที่สุด
กท 0501/1211
29 มิถุนายน 2563คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
67กท 0403/ว 10210 กรกฎาคม 2563ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
68กท 0304/115703 กรกฎาคม 2563การเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
69ด่วนที่สุด
กท 0406/454
09 กรกฎาคม 2563เวียนแจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่ง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
70กท 0503/43113 กรกฎาคม 2563การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล