กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 2441 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71กท 0501/173107 กันยายน 2565การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
72กท 1305/448702 กันยายน 2565การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของสถานพยาบาลของราชการที่ไม่ใช่ส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
73ด่วนที่สุด
กท 0708/8525
30 สิงหาคม 2565การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
74กท 1307/448902 กันยายน 2565บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
75กท 0200/503001 กันยายน 2565สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม "ผู้ว่า กทม. สัญจร" ครั้งที่ ๗ เขตหนองจอกสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
76กท 0405/578406 กันยายน 2565ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความเห็นสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
77กท 0403/ว 10006 กันยายน 2565กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
78กท 0403/ว 9906 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมกุศลทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ จ.สระบุรีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
79กท 0403/ว 9706 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
80กท 0403/ว 9606 กันยายน 2565ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศลเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร