กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 1459 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71กท 0303/131327 สิงหาคม 2564ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
72ด่วนที่สุด
กท 1902/483
19 สิงหาคม 2564แนวทางการโอน/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
73ด่วนที่สุด
กท 0303/1301
26 สิงหาคม 2564การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาทำงานกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
74กท 0304/126019 สิงหาคม 2564การจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการทบทวนการแบ่งภารกิจ อำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
75กท 0403/ว 12627 สิงหาคม 2564ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
76กท 0501/152627 สิงหาคม 2564มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
77กท 0404/756726 สิงหาคม 2564ประชาสัมพันธ์สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
78กท 0400/ป.20724 สิงหาคม 2564การส่งมอบงานในหน้าที่ปลัดกรุงเทพมหานครสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
79กท 0306/22523 สิงหาคม 2564กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
80ด่วนที่สุด
กท 0302/1281
23 สิงหาคม 2564ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Road Maintenance (B)กองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร