กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 71 - 80 ของรายการทั้งหมด 393 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
71กท 0503/43113 กรกฎาคม 2563การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
72กท 0404/656310 กรกฎาคม 2563ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
73ด่วนที่สุด
กท 1301/3317
08 กรกฎาคม 2563ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย MEA EV SMART CHARGING SYSTEM ของการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานเลขานุการ
สำนักการคลัง
74ด่วนที่สุด
กท 0707/5361
08 กรกฎาคม 2563การคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กองการพยาบาลสาธารณสุข
สำนักอนามัย
75กท 0401/219603 กรกฎาคม 2563หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM)สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
76กท 0400.1/48230 มิถุนายน 2563ขอเชื่อมโยงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์และรายชื่อผู้ประสานงานสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
77กท 0409/70208 กรกฎาคม 2563บิดา นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรมกองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
78กท 0501/127308 กรกฎาคม 2563ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
79กท 0403/ว 10003 กรกฎาคม 2563เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
80ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 101
09 กรกฎาคม 2563การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางอารมย์ วงษ์มหา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร