กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 131 - 140 ของรายการทั้งหมด 604 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
131กท 0501/167908 กันยายน 2563แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลฯสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
132ด่วนที่สุด
กท 0501/1700
01 กันยายน 2563การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
133ด่วนที่สุด
กท 1305/4373
01 กันยายน 2563การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
134กท 1305/437501 กันยายน 2563การกำกับดูแลให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และเครื่องปรับอากาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
135กท 0501/169909 กันยายน 2563การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
136ด่วนมาก
กท 0502/1251
09 กันยายน 2563ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
137กท 0501/169510 กันยายน 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
138ด่วนที่สุด
กท 0404/8670
09 กันยายน 2563ผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
139ด่วนที่สุด
กท 0401/3137
03 กันยายน 2563การจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
140กท 1307/428526 สิงหาคม 2563แนวทางการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง