กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 151 - 160 ของรายการทั้งหมด 604 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
151กท 0501/165819 สิงหาคม 2563สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
152กท 0502/121031 สิงหาคม 2563การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
153กท 0501/138330 กรกฎาคม 2563การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาทำงาน ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
154กท 0200/334721 กันยายน 2563แนวทางการตรวจสอบสำหรับเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
155กท 0902/225321 สิงหาคม 2563สำรวจความต้องการปริมาณดินที่เกิดจากการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
สำนักการโยธา
156ด่วน
กท 0410/0858
31 สิงหาคม 2563ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์สำนักงานการต่างประเทศ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
157กท 0403/ว 12731 สิงหาคม 2563แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี การเสนอความเห็น และการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
158กท 1303/57521 กันยายน 2563กำหนดการปิดและเปิดคลังวัสดุกลางกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563กองการเงิน
สำนักการคลัง
159กท 0404/59528 สิงหาคม 2563รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
160กท 0501/159931 สิงหาคม 2563แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีละเมิดต่อทรัพย์สินของทางราชการสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล