กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 604 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81กท 0409/95223 กันยายน 2563รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1กองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
82กท 0506/30821 กันยายน 2563รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้าราชการและบุคลากรที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
83กท 0501/174624 กันยายน 2563แนวทางปฏิบัติกรณีรายงานผลการตรวจรับการจ้างสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
84กท 0306/160222 กันยายน 2563การดำเนินการตามมติ ก.ก.กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
85กท 0304/160622 กันยายน 2563การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563กองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
86ด่วนมาก
กท 0304/1604
22 กันยายน 2563ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
87กท 1305/463317 กันยายน 2563บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
88กท 0403/ว 15222 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
89กท 0403/ว 15122 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
90กท 0403/ว 15022 กันยายน 2563ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร