กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 81 - 90 ของรายการทั้งหมด 825 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
81กท 0501/241121 ธันวาคม 2563การดำเนินการเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
82ด่วนที่สุด
กท 0403/8454
24 ธันวาคม 2563การจัดกลุ่มข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2564สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
83กท 0509/230417 ธันวาคม 2563ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานกองบริการระบบคอมพิวเตอร์
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
84ด่วนที่สุด
กท 0303/913
23 ธันวาคม 2563การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิท-19) ของกรุงเทพมหานครกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
85ด่วนที่สุด
กท 1207/2902
22 ธันวาคม 2563ขอเรียนเชิญร่วมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
86กท 1902 93621 ธันวาคม 2563แก้ไขหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สำนักงานระบบงบประมาณ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
87กท 1207/289622 ธันวาคม 2563ขอยกเลิกงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวัดขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
88กท 0403/ว 19824 ธันวาคม 2563ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งใหม่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
89กท 0403/ว19724 ธันวาคม 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
90กท 0403/ว.19624 ธันวาคม 2563เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร