กองบริการระบบคอมพิวเตอร์


แสดงข้อมูลรายการที่ 121 - 130 ของรายการทั้งหมด 689 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
121กท 1305/514002 ตุลาคม 2563การประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 พ.ศ.2563สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
122ด่วนที่สุด
กท 1305/5065
30 กันยายน 2563การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
123กท 1305/500829 กันยายน 2563แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (เพิ่มเติม)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
124ด่วนที่สุด
กท 1305/5143
02 ตุลาคม 2563แนวทางการพิจารณาโครงการใหม่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
125กท 0501/196505 ตุลาคม 2563อดีตผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
126กท 0501/189329 กันยายน 2563รายงานผลการประชุมแนวดิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2563สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
127กท 0501/195306 ตุลาคม 2563สรุปประเด็นการมอบหมายงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
128กท 0409/99502 ตุลาคม 2563ขอส่งคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2063/2563 และคำสั่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 13/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563กองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
129กท 0501/195805 ตุลาคม 2563เชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักเรียน จากสาเหตุบ้านเกิดอัคคีภัยสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
130กท 0304/165029 กันยายน 2563การกำหนดสายงานเพิ่มเติมในบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร