หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 11 - 20 ของรายการทั้งหมด 1327 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
11กท 0403/ว 9521 กรกฎาคม 2564แจ้งระงับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
12กท 1303/350120 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษกองการเงิน
สำนักการคลัง
13กท 0501/130321 กรกฎาคม 2564การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
14กท 0304/112319 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณงานด้านพัสดุกองอัตรากำลัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
15ด่วนที่สุด
นร 1019.2/28
16 กรกฎาคม 2564พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
16กท 0708/537313 กรกฎาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
17กท 0708/536913 กรกฎาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
18กท 0406/408519 กรกฎาคม 2564เวียนแจ้งการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.สำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
19ด่วนมาก
กท 0302/1110
15 กรกฎาคม 2564ทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลอินเดียกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
20ด่วนมาก
กท 0306/1112
15 กรกฎาคม 2564แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร