หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 31 - 40 ของรายการทั้งหมด 1327 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
31ด่วนที่สุด
กท 0501/0855
15 กรกฎาคม 2564ข้าราชการถึงแก่กรรมสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
32ด่วนที่สุด
กท 0701/5252
09 กรกฎาคม 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่35)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
33กท 1309/334112 กรกฎาคม 2564ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564กองบำเหน็จบำนาญ
สำนักการคลัง
34กท 1306/99705 กรกฎาคม 2564ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้เงินทุนหมุนเวียนของกองโรงงานช่างกลกองโรงงานช่างกล
สำนักการคลัง
35ด่วนที่สุด
กท 1305/3288
08 กรกฎาคม 2564ซ้อมความเข้าใจการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
36ด่วนที่สุด
กท 1305/3240
06 กรกฎาคม 2564ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 8สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
37กท 0708/507806 กรกฎาคม 2564การดำเนินการตามข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย กองควบคุมโรคติดต่อ
สำนักอนามัย
38กท 1307/327107 กรกฎาคม 2564บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
สำนักการคลัง
39กท 3000/149609 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์เวียนประกาศขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
40กท 0403/ว9009 กรกฎาคม 2564ย้ายที่ทำการศาลภาษีอากรกลางสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร