หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 1327 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51กท 0404/591906 กรกฎาคม 2564ขอประชาสัมพันธืความคุ้มครองประกันภัย covid-19plusสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
52ด่วน
กท 0503/364
06 กรกฎาคม 2564ขอให้พิจารณากระบวนการประสานการถ่ายโอนภารกิจกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
53กท 3000/141601 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
54กท 0401/190501 กรกฎาคม 2564ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
55ด่วนที่สุด
กท 0501/1198
05 กรกฎาคม 2564ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
56กท 1305/314901 กรกฎาคม 2564แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
57กท 1305/305425 มิถุนายน 2564แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
58ด่วนที่สุด
กท 0701/4714
30 มิถุนายน 2564ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34)สำนักงานเลขานุการ
สำนักอนามัย
59กท 0403/ว 8909 กรกฎาคม 2564การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
60กท 0501/117824 มิถุนายน 2564รายงานสรุปการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล