หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 615 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51ด่วนที่สุด
กท 0501/1936
01 ตุลาคม 2563ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
52ด่วนที่สุด
กท 0200/4000
01 ตุลาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
53ด่วนมาก
กท 0302/1677
02 ตุลาคม 2563ทุนประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Smart Citiesกองสรรหาบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
54กท 0403/ว 16002 ตุลาคม 2563ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปี 2563สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
55กท 0405/576002 ตุลาคม 2563การจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักงานกฎหมายและคดี
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
56กท 0403/ว 15801 ตุลาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
57กท 0200/400201 ตุลาคม 2563ขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
58ด่วนที่สุด
กท 0406/045
30 ตุลาคม 2563ร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานปกครองและทะเบียน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
59กท 0501/191601 ตุลาคม 2563ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
60กท 0501/191430 กันยายน 2563ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2)สำนักงานเลขานุการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล