หนังสือเวียนทั้งหมด


แสดงข้อมูลรายการที่ 51 - 60 ของรายการทั้งหมด 2478 รายการ

ลำดับเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องต้นเรื่องเอกสาร
51กท 0403/ ว 10709 กันยายน 2565ขอเชิญร่วอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
52กท 0403/ว 10609 กันยายน 2565ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนที่พ้นโทษจากเรือนจำสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
53กท 0403/ว 10509 กันยายน 2565ขอบอกบุญงานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
54กท 0403/ว 10409 กันยายน 2565ย้ายที่ทำการกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
55ด่วนที่สุด
กท 0403/ว 103
09 กันยายน 2565ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
56ด่วนที่สุด
กท 0401/3533
08 กันยายน 2565ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 13สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
57กท 0307/184307 กันยายน 2565รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
58กท 0401/351407 กันยายน 2565ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความจริงของชีวิต ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
59กท 0301/183607 กันยายน 2565ส่งมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2565กองบริหารทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
60ด่วนที่สุด
กท 0502/1110
12 กันยายน 2565ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล